Πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού

Ο Δήμος Μήλου ανακοινώνει ότι την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ έως 11:30 π.μ θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή στα γραφεία του Δήμου Μήλου , φανερός προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση αιγιαλού στις παρακάτω περιοχές:

Η διάρκεια μίσθωσης για όλες τις παραλίες αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και λήγει την 31/12/19.

Οι παραλίες είναι οι εξής :

1 .Κεντρικό τμήμα  ΑΧΙΒΑΔΟΛΙΜΝΗΣ Δήμου Μήλου συνολικού εμβαδού 300,00 τ.μ.

Τιμή εκκίνησης 8.831,00ΕΥΡΩ

2.Δυτικό τμήμα ΑΧΙΒΑΔΟΛΙΜΝΗΣ Δήμου Μήλου συνολικού εμβαδού 300,00 τ.μ

Τιμή εκκίνησης 8.831,00 ευρώ

3.Ανατολικό τμήμα ΑΧΙΒΑΔΟΛΙΜΝΗΣ Δήμου Μήλου συνολικού εμβαδού 200,00 τ.μ.

Τιμή εκκίνησης 6.531,00 ευρώ

4.Κεντρικό τμήμα ΠΑΛΙΟΧΩΡΙΟΥ Δήμου Μήλου συνολικού εμβαδού 20,00 τ.μ.

Τιμή εκκίνησης 2.368.00 ευρώ

5.ΠΑΠΙΚΙΝΟΥ Αδάμαντα Δήμου Μήλου συνολικού εμβαδού 10,00 τ.μ

Τιμή εκκίνησης 872,00 ευρώ

6.ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήμου Μήλου συνολικού εμβαδού 5,00 τ.μ.

Τιμή εκκίνησης 2.092,00

7.ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ Δήμου Μήλου συνολικού εμβαδού 10,00 τ.μ.

Τιμή εκκίνησης 2.184,00 ευρώ

8.ΦΥΡΙΠΛΑΚΑ Δήμου Μήλου συνολικού εμβαδού 300,00 τ.μ

Τιμή εκκίνησης 8.831,00 ευρώ

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την 27/03/2019 στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τους ίδιους όρους χωρίς έκδοση και δημοσίευση νέας διακήρυξης. 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας επί ποινή αποκλεισμού

1) Ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου με το 1/10 του οριζομένου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς (για παράδειγμα αν η τιμή της πρώτης προσφοράς είναι 8.831,00ΕΥΡΩ , η εγγύηση θα είναι ποσού 8.831,00 χ 1/10 = 883,10 ευρώ) που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που θα επιτευχθεί

2) Δημοτική ενημερότητα (ο συμμετέχον καθώς και ο εγγυητής του και αν είναι εταιρία δημοτική ενημερότητα της εταιρίας και των εταίρων), η οποία να έχει εκδοθεί πριν την έναρξη του διαγωνισμού από την ταμειακή υπηρεσία Δήμου Μήλου. 

3) Φορολογική ενημερότητα (ο συμμετέχον και ο εγγυητής του και αν είναι εταιρία, φορολογική ενημερότητα της εταιρίας). 

4) Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ (ο συμμετέχον και ο εγγυητής του και αν είναι εταιρία, ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ της εταιρίας). 

5) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να αναφέρει ότι έλαβε γνώση των όσων αναφέρονται στην ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12-05-2017), όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1970/Β/07-06-2017). 

6) Σε περίπτωση συμμετοχής στη δημοπρασία εταιρίας πρέπει να κατατεθεί στην επιτροπή αντίγραφο καταστατικού σύστασης, 

7) Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή δημοπρασίας παρουσιάζοντας νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο (γραμμένο στην ελληνική). 

8) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας για τα φυσικά πρόσωπα. 

9) Σε περίπτωση που αλλοδαπός επιθυμεί να συμμετάσχει , με οποιοδήποτε τρόπο, στη Δημοπρασία να προσκομίσει τα εν ισχύ νομιμοποιητικά έγγραφα. 

Μετά την έγκριση του πρακτικού της Δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μήλου για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού πρέπει ο οριστικός πλειοδότης να προσκομίσει αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύματος. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα του Δήμου Μήλου (22873-60107, 60105 κυρία  Κωνσταντίνα Κάτρη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ 

Αφήστε μια απάντηση