Νέοι εντεταλμένοι σύμβουλοι στο Δήμο Μήλου

Ο Δήμαρχος Μήλου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α’) «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 75 του Ν.3463/2006 όπως συμπληρώθηκε με τα άρθρα 94 και 95 του Ν. 3852/2010.
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 2256/Β/11-09-2013), όπου περιγράφονται αναλυτικά και με σαφήνεια οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
4. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τροποποιούμε την υπ΄αριθ. 115/2015 απόφαση Δημάρχου περί Ορισμού Εντεταλμένων Συμβούλων Δήμου Μήλου ως εξής :

Α. Ορίζουμε τους κάτωθι δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Μήλου, χωρίς αμοιβή, αναθέτοντας σε αυτούς την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, όπως αναλύονται παρακάτω:

1. Τον κ. Μωραΐτη Δημήτριο του Ευαγγέλου, αναθέτοντας σε αυτόν την εποπτεία,
τον έλεγχο, την παρακολούθηση, το συντονισμό των δράσεων που αφορούν:
– το σχεδιασμό και την εποπτεία της Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
– τα θέματα μεταφορών και συγκοινωνιών
– την πολιτική προστασία

2. Τον κ. Ρουσκέτο Πέτρο του Αντωνίου, αναθέτοντας σε αυτόν την εποπτεία, τον έλεγχο, την παρακολούθηση, το συντονισμό των δράσεων και την υπογραφή
όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων «Με εντολή Δημάρχου», των θεμάτων που αφορούν:
– το σχεδιασμό και την εποπτεία της καθαριότητας,
– την περιβαλλοντική προστασία
– την αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών
– των συστημάτων και προγραμμάτων ανακύκλωσης
– τη συντήρηση πρασίνου
– την μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα
– την συντήρηση των Παιδικών Χαρών
– την συντήρηση του Δημοτικού Σταδίου Μήλου

Β. Οι ανωτέρω εντεταλμένοι σύμβουλοι θα πρέπει κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους να συνεργάζονται στενά με το Δήμαρχο και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

Γ. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος
Αντιδήμαρχος.

Δείτε την απόφαση σε μορφή pdf

Αφήστε μια απάντηση