Κίνηση Νέων Κιμώλου

Εδώ, στον Δήμο Κιμώλου τον 2ο της Ελλάδας με τον υψηλότερο μέσο όρο ηλικίας
(απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2011), στον οποίο η συμμετοχή των νέων ανθρώπων στα
αυτοδιοικητικά δρώμενα καταδεικνύεται ως αναιμική, αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία
της συσπείρωσης των νέων κατοίκων του νησιού με τη δημιουργία της Κίνησης Νέων, με
διττό σκοπό, αφενός να αποτελέσει το μέσο έκφρασης και διατύπωσης θέσεων,
προβληματισμών και αιτημάτων και αφετέρου τη συλλογικότητα για τη διεκδίκηση του
ρόλου που ανήκει στους νέους , στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να αναλάβουν
την ευθύνη που τους αναλογεί, να διεκδικήσουν τα δικαιώματα εκ μέρους όλων των
κατοίκων και να θέσουν τις βάσεις για τη μελλοντική πορεία του τόπου διαμονής τους όσο
αφορά τους ίδιους και τις οικογένειες τους, με άξονα τις εξής βασικές θέσεις – αρχές:

1. Περιβάλλον
Την εποχή που ζούμε δεν μπορούμε να την αλλάξουμε, τον χώρο όμως που
βρισκόμαστε οφείλουμε να τον αποδώσουμε στις επόμενες γενιές όπως μας
παραδόθηκε. Χρέος μας, λοιπόν είναι να διατηρήσουμε την ισορροπημένη
συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης, να προωθήσουμε την αειφόρο και ισόρροπη
ανάπτυξη σύμφωνα με τις φυσικές, πολιτιστικές, οικονομικές και κοινωνικές
ιδιαιτερότητες της Κιμώλου και να μην επιτρέψουμε την αλλοίωση αυτού του
περιβάλλοντος από σχέδια μεγάλης κλίμακας, ανώφελα ως προς τις ανάγκες του
νησιού, τα οποία τελικά θα επιφέρουν δραματικές αλλαγές στον χαρακτήρα του.

2. Διαβίωση
Σ΄ αυτό το περιβάλλον και στα λίγα τ.χ. του νησιού μακριά από τα μεγάλα αστικά
κέντρα απολαμβάνουμε, όσοι κατοικούμε στο νησί μόνιμοι και εποχιακοί, τα
πλεονεκτήματα του αμόλυντου οικοσυστήματος, μακριά από τις επιβαρύνσεις των
ρυπαρών καταστάσεων και των επιπτώσεων που έχουν στην υγεία του καθενός
συνανθρώπου μας ξεχωριστά. Άραγε δεν αξίζει να προσπαθήσουμε να
προσθέσουμε έστω έναν συνάνθρωπο ή μία οικογένεια στην κοινωνία μας
υπερβαίνοντας τα προβλήματα που δημιουργεί η απόσταση και η επικοινωνία με
τα μεγάλα αστικά κέντρα και να παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις, ώστε να
σταματήσει η εκροή τόσων νέων ανθρώπων και οικογενειών;

3. Εργασία
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η διασφάλιση θέσεων εργασίας, ώστε να
πραγματοποιηθεί η παραμονή όσων ήδη κατοικούν και να επιτευχθεί η
προσέλκυση νέων κατοίκων. Δυστυχώς, το ισοζύγιο εργασίας εντός και εκτός
Κιμώλου παραμένει πάντα αρνητικό για το νησί (ειδικά τα τελευταία χρόνια), με
αποτέλεσμα τη συνεχή διαρροή των νέων. Μεγάλο μερίδιο στην αύξηση του κατά
κεφαλήν εισοδήματος και στη δημιουργία εποχιακών θέσεων εργασίας έχει ο
τουρισμός, ο οποίος πρέπει να στηριχθεί στρατηγικά σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο
εύρος απασχολούμενων (αποφεύγοντας μονοπωλιακά μοντέλα), θέτοντας κανόνες
και όρια που θα επιτρέπουν τη μακροχρόνια ανοδική πορεία και τέλος
επεκτείνοντας την χρονική περίοδο με έργα, όχι μόνο λόγια.

4. Υποδομές
Συντήρηση και ανάπτυξη νέων πολεοδομικών υποδομών.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Βελτίωση και επέκταση των υπαρχουσών υποδομών (δίκτυα ύδρευσης,
αποχέτευσης, βιολογικός) και μέριμνα για τη σωστή λειτουργία των νέων
(αφαλάτωση). Ορθή Διαχείριση των απορριμμάτων και λειτουργία του ΧΥΤΑ
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλλονται. Επέκταση του οδικού δικτύου.
Συντήρηση και ανάπτυξη των λιμενικών έργων (νέο λιμάνι, κατασκευή
λιμενοβραχίονα για προστασία του λιμανιού της Ψάθης).

5. Δομές υγείας, παιδείας, κοινωνική μέριμνας
Αξίωση από την κεντρική διοίκηση διαρκούς στελέχωσης των δομών υγείας,
παιδείας και κοινωνικής μέριμνας για ευπαθείς ομάδες πολιτών που επιβάλλει η
ιδιαιτερότητα της νησιωτικότητας. Ανάληψη πρωτοβουλιών από το σύνολο των
κατοίκων σε συνεργασία με το Δήμο, ώστε να καλυφθούν από κοινού ή με
προσφορές οι ανάγκες των νέων του νησιού σε θέματα υγείας, παιδείας,
πολιτισμού, αθλητισμού και της κοινωνικής μέριμνας για τους ηλικιωμένους που
δεν προβλέπονται μέσω των κρατικών λειτουργιών. Συνεργασία με τις διάφορες
εθελοντικές ομάδες, ώστε η οποιαδήποτε προσφορά τους να γίνεται με βάση τις
δικές μας προτάσεις και ανάγκες.

6. Διαδημοτικές συνεργασίες
Αντιστρέφουμε τον μέχρι τώρα φοβικό απομονωτισμό του δήμου μας,
ενθαρρύνοντας την εξωστρέφεια, μέσω της ανάπτυξης ενός πλέγματος
διαδημοτικών συνεργασιών και πρωτοβουλιών στον Πολιτισμό, τον Αθλητισμό, τον
Τουρισμό και την Κοινωνία με δήμους άλλων νησιών. Πιστεύουμε στην αξιοποίηση
της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας του Δήμου Μήλου δια μέσω συμπράξεων και
συνεργασιών σε προγράμματα τουρισμού με στόχο τη διαρκή προβολή των νησιών
μας στο εξωτερικό και την κοινή τους παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις. Επιδίωξη μας
πρέπει να είναι η στενή συνεργασία με τον όμορο Δήμο Μήλου σε κάθε τομέα
κοινωνικής δραστηριότητας.

7. Λειτουργία Δήμου
Η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου αποτελεί για εμάς υψίστης
σημασίας ζήτημα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της καθημερινότητας των
δημοτών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της συνεχούς βελτίωσης των
διαδικασιών, αλλά και της εισαγωγής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την ταχύτερη
και ευκολότερη εξυπηρέτηση των συνδημοτών μας. Βασική προτεραιότητα η
ενίσχυση του επιστημονικού δυναμικού του Δήμου. Μέσα από τακτικές
συνελεύσεις, ενίσχυση των συμμετοχικών θεσμών και τη διενέργεια τοπικών
δημοψηφισμάτων, επιθυμούμε οι συνδημότες μας να αποκτήσουν πραγματική
φωνή και να καταστούν κοινωνοί κρίσιμων δημοτικών αποφάσεων.

8. Λογοδοσία-Διαφάνεια
Θεωρούμε, ότι οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να λαμβάνονται
με αντικειμενικότητα και γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Οι συμβάσεις που
συνάπτονται για οποιαδήποτε υπηρεσία, προμήθεια ή έργο, οφείλουν να διέπονται
με τους καλύτερους για το Δήμο όρους με άξονα τις οικονομικές δυνατότητες του
Δήμου. Η λογοδοσία και η διαφάνεια σε όλες τις πράξεις του Δήμου, αποτελούν
αδιαπραγμάτευτες θέσεις μας, όπως και η κατάργηση των πελατειακών σχέσεων.
Ενθαρρύνουμε τα δημοτικά δημοψηφίσματα, καθιστώντας τους συνδημότες μας
κοινωνούς κρίσιμων αποφάσεων του Δήμου μας.

9. Τοπική Αυτοδιοίκηση σήμερα
Σήμερα απέχει πολύ από το να είναι λαϊκός θεσμός που να εξασφαλίζει τη
συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων για τις τοπικές υποθέσεις.
Στην πράξη λειτουργεί ως το μακρύ χέρι του κράτους για την επιβολή των δικών του
αντιλαϊκών επιλογών. Λόγω της υποχρηματοδότησης και της έλλειψης ανθρώπινων
πόρων η Τ.Α. έχει μετατραπεί σε μηχανισμό επιβολής πρόσθετων βαρών στους
πολίτες και πεδίο εφαρμογής ελαστικών μορφών εργασίας.
Στη μνημονιακή περίοδο οι πόροι της Τ.Α. έχουν περικοπεί κατά 65% περίπου, ενώ
η αναλογία των ανταποδοτικών πόρων, που επιβαρύνονται οι δημότες, σε σχέση με
την κρατική επιχορήγηση τείνει να μετατραπεί από 40/60 που είναι σήμερα σε
70/30, σύμφωνα και με τις επιδιώξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη θέση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προωθείται η έννοια της Τοπικής
«Διακυβέρνησης» με φορολογική (π.χ ΕΝΦΙΑ) και κανονιστική εξουσία.
Γι΄ αυτό επιβάλλεται να δοθεί μάχη για να παραμείνει ο Δημόσιος και κοινωνικός
χαρακτήρας των ΟΤΑ.

Η Κίνηση Νέων Κιμώλου

Οφείλει να κινηθεί μακριά από υπόγειες συναλλαγές, εκτός παλαιοκομματικών, καιροσκοπικών μεθόδων, όπως η μη αυτόβουλη, μαζική διαχείριση εκλογέων – ψήφων.
Έχουμε υπόψη μας, ότι οι αρτηριοσκληρωτικές καταστάσεις που έχουν παγιωθεί σε βάθος χρόνων δε θα διευκολύνουν την πρόσβαση μας σε στεγανούς χώρους και ομάδες πολιτών.
Αντιλαμβανόμαστε τα στενά χρονικά περιθώρια που δημιουργεί για οιαδήποτε δράση ή ενασχόληση ο καθημερινός αγώνας της επιβίωσης των νέων και μεγαλύτερων Κιμωλιατών εντός και εκτός Κιμώλου, ενστερνιζόμαστε την διστακτικότητα τους να ασχοληθούν με τα κοινά, τους καλούμε όμως όλους, νέους και μεγαλύτερους με βάση την έγνοια και την αγωνία για τον τόπο διαμονής και καταγωγής τους να κάνουν το βήμα για οργάνωση και συλλογικότητα, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν σωτήρες, αλλά μόνο μία οργανωμένη μαζική συμμετοχική κίνηση πολιτών μπορεί
να φέρει αποτελέσματα για την πρόοδο και την ανάπτυξη της Κιμώλου, με οδηγό και κανόνα πάντα, ως δημοτική πρωτοβουλία ότι:

Λειτουργούμε για τον Δήμο, δε ζούμε από τον Δήμο

Δημήτριος Κακύρης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
δήλωση συμφερόντων: καμία
Τσακάλης Ηλίας, Οικονομολόγος, Δημόσιας Διοίκησης
δήλωση συμφερόντων: καμία

Αφήστε μια απάντηση