Θαλάσσια μεταφορά αποβλήτων

Με τον νόμο 4566/2018 που αφορά την «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ης Απριλίου 2015 (EEL 106/24.4.2015) και άλλες διατάξεις.» ψηφίστηκε η τροπολογία που αφορά την θαλάσσια μεταφορά αποβλήτων.

Η τροπολογία αναφέρει τα εξής :

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Διεθνούς και Ναυτιλιακού Κώδικα Επικινδύνων Ειδών Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMDG-IMO CODE), κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, επιτρέπεται η θαλάσσια μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων (κωδικός ΕΚΑ 20 03 01) με επιβατηγά – οχηματαγωγά (Ε/Γ- Ο/Γ) πλοία σε τακτικά δρομολόγια, με τις ακόλουθες σωρευτικά προϋποθέσεις:
αα) η θαλάσσια μεταφορά να προβλέπεται στο οικείο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) ή να γίνεται προς το σκοπό της άμεσης παύσης της λειτουργίας των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 158 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων και εγκεκριμένων ΠΕΣΔΑ, ή εφόσον προβλέπεται στο Σχέδιο Δράσης του άρθρου 84 του ν. 4316/2014 (Α’ 270),
ββ) τα πλοία να εκτελούν πλόες εσωτερικού μεταξύ των εξυπηρετούμενων περιοχών αποστολής και παραλαβής των αποβλήτων και υπό την προϋπόθεση ότι τα απόβλητα αυτά μεταφέρονται σε ανοικτό ή κλειστό χώρο οχημάτων εντός μονάδων κλειστού τύπου, όπως ορίζονται στην παρ. 13 του άρθρου 1 του π.δ. 405/1996 (Α’272), οι οποίες δεν ξεπερνούν σε αριθμό τις δυο (2) ανά διαδρομή πλου. Για τις μονάδες αυτές, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα απορριμματοφόρα οχήματα κλειστού τύπου, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
ααα) το σύνολο της μεταφορικής τους ικανότητας να μην ξεπερνά τα πενήντα (50) κυβικά μέτρα,
βββ) να είναι στεγανές και το υλικό κατασκευής τους να είναι κατάλληλο για μεταφορά αποβλήτων,
γγγ) εφόσον φέρουν εξαεριστικά, στα άκρα των σωληνώσεων αυτών να διατίθενται φλογοπαγίδες και φίλτρα οσμών του εκλυόμενου βιοαερίου,
δδδ) εφόσον φέρουν ανοίγματα για επιθεώρηση και δειγματοληψία, αυτά να στεγανοποιούνται πλήρως για την αποφυγή έκλυσης αερίων ή έκχυσης στραγγισμάτων,
εεε) να αναγράφεται επί αυτών σε εύκολα ορατό σημείο καθαρά η λέξη «ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ» στις κάθετες και οριζόντιες επιφάνειές τους,
στστστ) η φόρτωσή τους να γίνεται μετά την επιβίβαση των επιβατών και η εκφόρτωσή τους να προηγείται της αποβίβασης των επιβατών και
ζζζ) να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή στοιβασία τους σε θέσεις όπου, αφενός ελαχιστοποιείται η όχληση των επιβατών και αφετέρου διατίθενται άμεσα επαρκή και κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης.».

Αφήστε μια απάντηση