Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διακηρύττει τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στη Μήλο

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, βάσει της υπ’ αριθ. 154/2024 Απόφασής της, διακηρύττει τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για την στέγαση των Υπηρεσιών των Τμημάτων Π.Ε. Μήλου με γραπτές προσφορές και συμπληρωματικά με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει : α) να βρίσκεται στα χωριά Αδάμαντας η Τριοβάσαλος της Ν. Μήλου και να διαθέτει υποδομές για άτομα με κινητικά προβλήματα, β) να έχει επιφάνεια 247,50 m2 έως 309,38 m2, γ) να είναι αποπερατωμένο ή να βρίσκεται σε φάση αποπεράτωσης και να δύναται να αποπερατωθεί εντός 3 ( τριών) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Μίσθωσης, δ) να είναι απολύτως νόμιμο για την χρήση που απαιτείται, σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική αδειοδότησή του. Εάν το ακίνητο έχει αδειοδοτηθεί για άλλη χρήση, γίνεται αποδεκτή η συμμετοχή του στη δημοπρασία υπό την προϋπόθεση ότι ο προσφέρων υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωσή του Ν.1599/1986, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.8 της Διακήρυξης με την οποία δηλώνει ότι :  i) είναι νόμιμη η αλλαγή χρήσης, από την ισχύουσα στην χρήση στην οποία απαιτείται και ii) θα ολοκληρώσει τις διαδικασίες αλλαγής χρήσης με ευθύνη του και με δαπάνες του εντός 3 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης, ε) να συμφωνεί πλήρως με τους όρους και προδιαγραφές που αναφέρονται στο κείμενο της Διακήρυξης.
Οι προσφορές Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα κατατίθενται, όπως ορίζεται στην Διακήρυξη, στην Γραμματεία Πρωτόκολλο της Περιφέρειας, στην διεύθυνση : Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Πλατεία Τσιροπινά, Ερμούπολη, Σύρος, Τ.Κ 84100, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της Διακήρυξης, ήτοι μέχρι την 29-04-2024 και ώρα 15:00′. Στην περίπτωση υποβολής Προσφοράς ταχυδρομικώς, η αποστολή γίνεται με συστημένη επιστολή και πρέπει να περιέλθει στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών εντός της εικοσαήμερης προθεσμίας (γεγονός που αποδεικνύεται με βέβαιη ημερομηνία).
Κατατίθεται Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού εκατό πενήντα ευρώ (150,00 €), η οποία θα εκδοθεί από Πιστωτικό Ίδρυμα που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Γίνεται αποδεκτή η κατ’ αντιστοιχία των ανωτέρω κατάθεση Γραμματίου Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Η Εγγυητική Επιστολή θα είναι διάρκειας τουλάχιστον επτά (7) μηνών. Η Εγγυητική Επιστολή θα καταπέσει σε βάρος εκείνου ο οποίος, καλούμενος μετά το τέλος της δημοπρασίας και την κατακύρωσή της να υπογράψει τη Σύμβαση Μίσθωσης, δεν θα ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της Περιφέρειας ή ακόμη και σε βάρος εκείνου ο οποίος έχει καταθέσει αναληθή ή ανακριβή στοιχεία κατά την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος. Η μίσθωση θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) ετών.
Η Περιφέρεια, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 19, 20 και 21 του Π.Δ.242/1996, δικαιούται : να λύει μονομερώς την Σύμβαση Μίσθωσης α) σε περίπτωση μεταφοράς της στεγαζόμενης στο μίσθιο Υπηρεσίας σε ακίνητο ιδιοκτησίας της ή σε ακίνητο η χρήση του οποίου της παραχωρήθηκε δωρεάν ή β) σε περίπτωση κατάργησης της στεγαζόμενης Υπηρεσίας ή επέκτασής της κατά τρόπο ώστε το μίσθιο να μην εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες της, να εγκαταστήσει στο μίσθιο Υπηρεσία διαφορετική εκείνης της οποίας η στέγαση είχε αρχικά προβλεφθεί, καθώς και να παρατείνει την μίσθωση για χρόνο το πολύ ίσο προς τον αρχικώς προβλεπόμενο. Οι όροι των προαναφερθέντων άρθρων περιλαμβάνονται και στην Διακήρυξη.
Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 242/96. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, στα τηλέφωνα 22813 – 61553, 615501 (fax : 22810 – 88877) καθώς και στην ιστοσελίδα http://www.pnai.gov.gr (διαδρομή : ”ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ”).
Ταξινόμηση κατά σχετικό κωδικό CPV 70200000-3 : Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αφήστε μια απάντηση