Ενημέωση για το Μεταφορικό Ισοδύναμο

Έπειτα από τις επιστολές που απέστειλε ο Σύνδεσμός μας, προς το Υπουργείο Ναυτιλίας, το Υπουργείο Οικονομικών με κοινοποίηση στους φορείς και τους Βουλευτές Κυκλάδων, λάβαμε απάντηση από το γραφείο της κ. Μονογιού, την οποία και διαβιβάζουμε για ενημέρωσή.

ΘΕΜΑ: «Απάντηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 1339/28-02-2024 Αναφοράς της Βουλευτή κας Αικ. Μονογυιού».
Επί των διαλαμβανομένων στην εν θέματι Αναφορά, με την οποία μας διαβιβάστηκε η υπ’ αριθ.πρωτ.13/23-2-2024 επιστολή του Συνδέσμου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Μήλου σχετικά με την υλοποίηση της δράσης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) στο σκέλος των επιχειρήσεων για τη 2η Φάση του 2022, σας γνωρίζουμε ότι σε συνέχεια σχετικής ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) από τον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦΕΠΑΕ), κατόπιν επεξεργασίας των αιτήσεων χρηματοδότησης της 2ης Φάσης του 2022 διαπιστώθηκαν δεδομένα πρωτοφανή, όπως υπερβολική αύξηση των αιτήσεων χρηματοδότησης σε συγκεκριμένες κατηγορίες αιτήσεων, τα οποία δεν συνάδουν με τα μέχρι τώρα στοιχεία της δράσης του Μ.Ι., ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι οι προϋποθέσεις υποβολής και χρηματοδότησης δεν έχουν μεταβληθεί σε σχέση με την 1η Φάση υλοποίησης της δράσης έτους 2022. Δεδομένου ότι τα προαναφερόμενα συνιστούν σοβαρές ενδείξεις καταστρατήγησης της δράσης του Μ.Ι. στο σκέλος των επιχειρήσεων, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται και από σχετικές καταγγελίες προς την Εισαγγελία και την ΑΑΔΕ, κρίθηκε αναγκαία η διενέργεια έκτακτου διευρυμένου διοικητικού ελέγχου στις επιχειρήσεις με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης 2.000€ και άνω, ήτοι σε 10.611 επιχειρήσεις σε όλα τα νησιά της Ελληνικής επικράτειας όπου εφαρμόζεται το μέτρο.
Σημειώνεται ότι από την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να
εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση για την απρόσκοπτη εφαρμογή του μέτρου.
Πέραν των ανωτέρω, σημειώνεται ότι η Δράση του Μεταφορικού Ισοδυνάμου στο σκέλος των Επιχειρήσεων, στο σύνολο του νησιωτικού χώρου, υλοποιείται από το 2018 και διαρκώς εξελίσσεται, έχοντας συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα ως προς την επίτευξη των στόχων του μέτρου που συνδέονται με τη μείωση ή μη των τιμών των προϊόντων στις νησιωτικές επιχειρήσεις. Με βάση τα στοιχεία υλοποίησης του Μέτρου, αλλά και τις μελέτες αξιολόγησης που υλοποίησε το Υπουργείο, η δράση του Μεταφορικού Ισοδυνάμου στο σκέλος των επιχειρήσεων – ιδιαιτέρως κατά την περίοδο των διαδοχικών κρίσεων – αποδείχθηκε χρήσιμο εργαλείο στήριξης και ενίσχυσης των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση του μεταφορικού ή άλλου λειτουργικού κόστους αυτών. Για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στόχος είναι η διαρκής εξέλιξη και προσαρμογή του μέτρου στα δημοσιονομικά και αναπτυξιακά δεδομένα αλλά και να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών οικονομιών και των νησιωτικών επιχειρήσεων. Απόλυτος στόχος παραμένει η βασική Αρχή του Μεταφορικού Ισοδύναμου: Η συγκράτηση των τιμών των προϊόντων στο ράφι για τους νησιώτες καταναλωτές αλλά και η ανταγωνιστική τιμή των νησιωτικών προϊόντων στις μεγάλες αγορές της ηπειρωτικής χώρας. Η πολυεπίπεδη και διαρκής στενή συνεργασία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τα νησιωτικά επιμελητήρια έχει ήδη επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην από κοινού χάραξη πολιτικών και πρωτοβουλιών (έρευνες, θέσεις σε διεθνή φόρα, οργανισμούς και θεσμικά όργανα της ΕΕ) σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων του νησιωτικού επιχειρείν και της ανάγκης περαιτέρω στήριξής του και γιατο σκοπό αυτό δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Αφήστε μια απάντηση