Διακήρυξη δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτων για πάρκινκ από τον Δήμο Μήλου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)
β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
γ) το Ν.3852/2010
δ) την με αριθ. 198/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτων
ε) την αριθ. 287/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και 16/2018 απόφαση Δημάρχου με τις οποίες ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτου
στ) τη με αρ. 57/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτων από το Δήμο μας, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι για την στάθμευση οχημάτων και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών (ημερολογιακές) από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

1) Περιγραφή του μισθίου
Τα ακίνητα, ανά περιοχή πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Α) ΠΛΑΚΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΓΙΑΝΤΕΣ): ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟ 300,00Τ.Μ. ΕΩΣ 500,00Τ.Μ., Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΟΔΟ.

Β) ΠΕΡΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥΝΑΛΑ): ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟ 900,00Τ.Μ. ΕΩΣ 1.200,00Τ.Μ., Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΟΔΟ.

Γ) ΑΔΑΜΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΠΙΚΙΝΟΥ): ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟ 500Τ.Μ. ΕΩΣ 800,00Τ.Μ., Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΑΔΑΜΑΝΤΑ – ΑΛΥΚΕΣ – ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Δ) ΑΔΑΜΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΓΚΑΔΑ): ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟ 2.500,00Τ.Μ. ΕΩΣ 5.000,00Τ.Μ., Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΟΔΟ.

Ε) ΑΔΑΜΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΤΑΜΟΣ): ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟ 3.000,00 ΕΩΣ 4.000,00Τ.Μ., Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΟΔΟ.

ΣΤ) ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΚΑΡΙΚΑ): ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟ 600,00Τ.Μ. ΕΩΣ 800,00Τ.Μ., Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΟΔΟ.

Ζ) ΠΛΑΚΕΣ: ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟ 600,00Τ.Μ. ΕΩΣ 800,00Τ.Μ., Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΟΔΟ.

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας
Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται σε δύο φάσεις ως
εξής:
Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, με το διάγραμμα του ακινήτου το οποίο συντάσσεται από τον μηχανικό της επιτροπής και θεωρείται από τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας, αποστέλλονται στο δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.
Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη.

3) Δικαίωμα αποζημίωσης
Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή.

4) Σύμβαση
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Διαφορετικά, ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του, σε περίπτωση επί έλαττον διαφοράς του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγουμένη.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

5) Διάρκεια Μίσθωσης
Η διάρκεια της μίσθωσης είναι από την υπογραφή του συμφωνητικού έως 31-12-2019.

6) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος
Το μίσθωμα θα κατατίθεται ετησίως σε ισόποσες δόσεις με έκδοση αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής κατόπιν πραγματοποίησης σχετικού έλέγχου και εγκρίσεων.

7) Υποχρεώσεις μισθωτή
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

8) Κρατήσεις
Το μίσθωμα υπόκειται στις κατά το νόμο κρατήσεις δηλαδή χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%.

9) Λήξη μίσθωσης
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Ο μισθωτής δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή για φθορές του ακινήτου που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του, σε κακή κατασκευή του ή στην παλαιότητα αυτού ή σε τυχαίο γεγονός.

10) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση
Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

11) Δημοσίευση Διακήρυξης
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στη δημοτική ιστοσελίδα www.milos.gr και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου Μήλου. Επιπλέον, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μήλου και στον ηλεκτρονικό τύπο της Μήλου.

12) Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν μειοδότης.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία

13) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00-16.00, από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μήλου στα τηλ. 22873-60120, 60119, 60121.

Δείτε το σχετικό έγγραφο σε μορφή pdf

Αφήστε μια απάντηση