Γ. Βρούτσης: «Παρατείνονται μέχρι 31.10.2022 οι ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους χερσαίας ζώνης λιμένα από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)»

Γ. Βρούτσης: «Παρατείνονται μέχρι 31.10.2022 οι ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους χερσαίας ζώνης λιμένα από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)»

Παρατείνονται μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2022, με διάταξη (άρθρο 135) που συμπεριλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που συζητείται και ψηφίζεται σήμερα στην ολομέλεια της Βουλής, οι ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους χερσαίας ζώνης λιμένα από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.).

Οι εν λόγω ρυθμίσεις θεσπίστηκαν με το άρθρο 74 του ν. 4811/2022 για την προστασία των πολιτών κατά του covid-19 και εφαρμόζονται άτυπα από την αρχή της θερινής τουριστικής περιόδου (1.5.2022).

Με την συγκεκριμένη διάταξη, η κυβέρνηση αναγνωρίζει το πρόβλημα και προχωρά στην επέκταση του παραχωρούμενου χώρου έως και του διπλάσιου του αρχικού χώρου παραχώρησης μέχρι την 31.10.2022, με στόχο την άμβλυνση των οικονομικών συνεπειών που έχουν υποστεί οι παραχωρησιούχοι χώρων ζώνης λιμένα προς εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης.

Η διάταξη αφορά τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε λιμένες, των οποίων η διαχείριση ασκείται από φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, είτε είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είτε ανώνυμες εταιρείες (Οργανισμοί Λιμένων, Λιμενικά Ταμεία, Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία).

Ακολουθεί το κείμενο της διάταξης

 

Άρθρο 135

Επέκταση παραχωρημένων χώρων σε Χερσαία Ζώνη Λιμένα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) για λόγους προστασίας από τον κορωνοϊό COVID -19 – Τροποποίηση άρθρου 74 ν. 4811/2021 118

 

Η παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4811/2021 (Α΄108), η περ. γ) της παρ. 3 και η παρ. 6 τροποποιούνται ως προς τον χρόνο ισχύος και το άρθρο 74 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 74 Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους χερσαίας ζώνης λιμένα από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)

  1. Μέχρι την 31η.10.2022 επιτρέπεται, με αίτηση του ενδιαφερομένου χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η επέκταση του χώρου, ο οποίος έχει παραχωρηθεί σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για απλή χρήση, μέχρι και τη συμπλήρωση του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών σκίασης, σε χερσαία ζώνη λιμένα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 2, με απόφαση του αρμοδίου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα και κατόπιν γνώμης της κατά τόπον αρμόδιας λιμενικής αρχής.
  2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 1 είναι οι εξής: α) Κατά τη λήψη της απόφασης και κατά τη διατύπωση της γνώμης λαμβάνονται υπόψη και εξασφαλίζονται ιδίως: αα) η εξυπηρέτηση της λιμενικής δραστηριότητας, αβ) η εύρυθμη λειτουργία του λιμένα, αγ) η μη παρεμπόδιση των διαβάσεων, ιδίως των διαβάσεων των ατόμων με αναπηρία και τυφλών, βάσει και της υπ’ αρ. 52907/2009 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 2621), αδ) η απρόσκοπτη λειτουργία και ανεμπόδιστη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, αε) η μη παρεμπόδιση πρόσβασης σε παρόδια κτίρια, χώρους στάθμευσης παρακείμενων χρήσεων, απορροές όμβριων υδάτων, αστ) η μη παρεμπόδιση της διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. β) Εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104). γ) Εξασφαλίζεται λωρίδα ελεύθερης διέλευσης πεζών τουλάχιστον ενάμισι (1,5) μέτρου. δ) Δεν θίγονται δικαιώματα άλλων δικαιούμενων της χρήσης του επεκτεινόμενου χώρου. ε) Δεν επιτρέπονται η ανάπτυξη στον επεκτεινόμενο χώρο μονίμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων.
  3. α) Με απόφαση του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, η οποία εκδίδεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 52Α του ν. 2696/1999 (Α΄ 57) και της περ. ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2932/2001 (Α΄ 145) και ύστερα από τεχνική έκθεση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του φορέα, ή, ελλείψει αυτής, από τεχνικές υπηρεσίες των οικείων δήμων ή περιφερειών, καθώς και σχετικής γνώμης των αρμόδιων Λιμενικών Αρχών, είναι δυνατή η απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς αρμοδιότητας των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, είτε για ορισμένες ώρες της ημέρας είτε για το σύνολο της ημέρας, καθώς και η προσωρινή απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, υπό την προϋπόθεση ακώλυτης διέλευσης οχημάτων άμεσης ανάγκης και διέλευσης / στάσης / στάθμευσης οχημάτων μονίμων κατοίκων και ατόμων με αναπηρία. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου, καθώς και η 119 προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας. β) Σε λιμένες στους οποίους ο φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, η απόφαση εκδίδεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 52Α του ν. 2696/1999 και της περ. ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2932/2001 από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από σχετικό αίτημα του φορέα, συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση του φορέα μαζί με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του μελετητή για τη συμμόρφωση του περιεχομένου της μελέτης προς τις κείμενες διατάξεις και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. γ) Οι αποφάσεις των περ. α΄ και β΄ ισχύουν έως και την 31η.10.2022 και τηρούν τις τεχνικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔμΕΑΑΠ/57298/225 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 2448).
  4. Εφόσον δεν είναι δυνατή η κατά την παρ. 1 επέκταση, επιτρέπεται, με αίτηση του ενδιαφερομένου, η μείωση του καθορισμένου ανταλλάγματος της παραχώρησης απλής χρήσης μέχρι και πενήντα τοις εκατό (50%) για τους μήνες εφαρμογής του παρόντος, κατόπιν απόφασης του αρμοδίου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, τηρουμένων των απαιτήσεων των Υπουργικών Αποφάσεων, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020.
  5. Όποιος χωρίς την απόφαση της παρ. 1 προβαίνει στην επέκταση του χώρου, ο οποίος έχει παραχωρηθεί για απλή χρήση σε χερσαία ζώνη λιμένα, τιμωρείται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2971/2001.
  6. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1η.5.2022.».

Αφήστε μια απάντηση