Απόρριψη της Πράξης «Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης Δήμου Μήλου» με Κωδικό ΟΠΣ 5028240 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»

Aπόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης Δήμου Μήλου» με κωδικό ΟΠΣ 5028240 και συνολική δημόσια δαπάνη 1.301.724,14 ευρώ, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ 3728/04.12.2017 Πρόσκλησης «Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος».

Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Α’: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης για τους ακόλουθους λόγους.

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 723/12.07.2018 εγγράφου της ΕΥΔ, υποβλήθηκαν από τον δικαιούχο τα συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν και παραμένουν οι ελλείψεις στα εξής:

α. Ελλείψεις στις Μελέτες Υποέργων 1 & 2:
> Τοπογραφική αποτύπωση
> Πλήρης Οριστική Μελέτη
> Στατική Μελέτη
> Η/Μ μελέτη & Ενεργητική Πυροπροστασία
> Πλήρης σειρά σχεδίων μελετών
> Χρονοδιάγραμμα κατασκευής έργου
> Πλήρη Τεύχη Δημοπράτησης, αρμοδίως υπογεγραμμένα και θεωρημένα

β. Ελλείψεις στις Εγκρίσεις Υποέργων 1 & 2:
> Τεκμηρίωση κυριότητας γης

γ. Η παρούσα πρόταση αφορά στην κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης. Σύμφωνα με το απαντητικό έγγραφο του δικαιούχου με αρ. πρωτ. 4486/19.07.2018 δεν υφίσταται εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης στους συγκεκριμένους οικισμούς της πρότασης και δεν έχει εκπονηθεί μελέτη για την κατασκευή του, γεγονός που καθιστά το έργο μη λειτουργικό με σημαντικές ελλείψεις.

 Δείτε το έγγραφο σε μορφή pdf

Αφήστε μια απάντηση