ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ του Δήμου Μήλου Για την πρόσληψή ενός (1) Ειδικού Συμβούλου με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Ο Δήμαρχος Μήλου ΓΝΩΣΤΟΠΟΕΙ :

1) Την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Δήμου Μήλου κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ Μηχανολόγων –Ηλεκτρολόγων, ΠΕ ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών , ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών , ΠΕ Περιβαλλοντολόγων, ΠΕ ή ΤΕ επικοινωνίας, ΠΕ ή ΤΕ Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών Επιστημών ή Πολιτικών Επιστημών ή Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΠΕ Κλασικής φιλολογίας
2) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι και την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018, σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους.:

  • Αίτηση
  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
  • Αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης τουλάχιστον μίας (1) ξένης γλώσσας.
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα: Σχετική εμπειρία. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

1. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα σχετικά δικαιολογητικά, θα πρέπει να κατατίθενται στο Δήμο Μήλου , υπόψη του κ. Νίνου Κωνσταντίνου (Δ/νση: Δήμος Μήλου – Μήλος Τ.Κ 84800, τηλέφωνα επικοινωνίας 2273 60122), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας, ανακοίνωσης-γνωστοποίησης, στον τύπο. Μπορούν επίσης να αποσταλούν και διά συστημένης επιστολής.
2. Η πλήρωση της ανωτέρω θέσης, θα ολοκληρωθεί με απόφαση Δημάρχου ο οποίος θα προσλάβει το προσωπικό που κατά την κρίση του θα είναι κατάλληλο και με υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
3. Το προσωπικό της ανωτέρω θέσης, δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα ούτε η θέση του έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας ιεραρχικώς στο Δήμαρχο για την επικουρία του οποίου έχει προσληφθεί. Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες, οποιασδήποτε μορφής, παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου τον οποίο έχει οριστεί να εξυπηρετεί. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο.
4. Η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου.
5. Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συμβούλου, διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/207 και η σύμβασή του είναι σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποί-ας δεν μπορεί να υπερβεί την θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποία θα προσληφθεί.
6. Οι αποδοχές του Ειδικού Συμβούλου, καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.
7. Η Σύμβαση εργασίας του Ειδικού Συμβούλου, αποτελεί Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου λύνεται με τον θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση, την καταγγελία της ή την πάροδο των είκοσι ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου προσελήφθη εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του την συγκατάθεση για την διατήρησή του.
8. Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται με απόφαση Δημάρχου η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση θα κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο μέσα σε είκοσι μέρες από την δημοσίευσή της. Η λύση επέρχεται με την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της κατά τα ανωτέρω απόφασης ή με την παρέλευση άπρακτης της 20ημέρης προθεσμίας, γίνεται δε αζημίως για τον Δήμο. Στην περίπτωση της έκπτωσης του Ειδικού Συνεργάτη ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης θα επέλθει αυτοδίκαια αζημίως για τον Δήμο η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.
9. Στην πράξη πρόσληψης θα γίνει σχετική μνεία για την εξασφάλιση της πίστωσης για την μισθοδοσία των εν λόγω θέσεων των Ειδικών Συμβούλων.
10. Η παρούσα γνωστοποίηση θα αναρτηθεί, στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», στην ιστοσελίδα του Δήμου Μήλου και θα δημοσιευθεί σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Αφήστε μια απάντηση