Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη Αδάμαντα ν. Μήλου

Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων ανακοινώνει την ανάρτηση των θεωρημένων Δασικών Χαρτών των πρώην ΟΤΑ Άνω Μεράς της ν. Μυκόνου, Αδάμαντα ν. Μήλου, Ανάφης, ν. Ανάφης, Άνω Μεριάς, Φολεγάνδρου, ν. Φολεγάνδρου, Σικίνουν. Σικίνου, Οίας, Ημεροβιγλίου, Βουρβούλου, Θήρας, Καρτεράδου, Μεσσαριάς, Βόθωνα, ΈξωΓωνίας, ν. Θήρας και Θηρασιάς, ν. Θηρασιάς Κυκλάδων εμβαδού 211.357 στρεμμάτων στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».
https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx.
Στους ανωτέρω αναρτώμενους δασικούς χάρτες περιλαμβάνεται και ο ιστορικός ορθοφωτοχάρτης, που απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων, που προσδιορίστηκαν από τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών.
Σημειώνεται ότι στους αναρτημένους δασικούς χάρτες απεικονίζονται και αποτυπώνονται: Με μαύρο χρώμα το όριο των περιοχών που εξαιρούνται της ανάρτησης του δασικού χάρτη.
Τα παραπάνω εφαρμόζονται επί των υποβάθρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες δόμησης και εφαρμόζονται με μέριμνα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη, να υποβάλλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (105) ημερών, η οποία αρχίζει 02.11.2018 ημέρα Παρασκευή.
Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 14.02.2019, ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι 06 03. 2019 ημέρα Τετάρτη. Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση του χαρακτήρα και της μορφής των εμφανιζόμενων στο χάρτη εκτάσεων.

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, στην ιστοσελίδα
https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika_Page.aspx., με τη συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, με χρήση διαδικτυακής εφαρμογής.

Αφήστε μια απάντηση