Αλλαγή σκοπού για το Γηροκομείο Μήλου

Με ομόφωνη απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Γηροκομείου  «Η Αγία Ελένη» Αντωνίου & Ελένης Λιλλή ή Ρίτσου αποφάσισε ότι πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία αλλαγής σκοπού, καθώς αφενός δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τη λειτουργία γηροκομείου, αφετέρου πρέπει να φροντίσουμε για την επωφελέστερη αξιοποίηση της περιουσίας του κληροδοτήματος.

Ο πρόεδρος του Γηροκομείου Δαμουλάκης Γεράσιμος, ανάφερε ότι από τις διατάξεις των παρ.1&2 του άρθρου 2, καθώς και από τις παρ.1, 2 του άρθρου 10, συνάγεται ότι το Δημόσιο έχει υποχρέωση να διασφαλίζει την πιστή και επακριβή εκτέλεση της βούλησης των διαθέτων, ενώ οι διατάξεις του εφαρμόζονται συμπληρωματικά, εφ’ όσον τα σχετικά θέματα δεν ρυθμίζονται καθόλου ή ρυθμίζονται ελλιπώς από την συστατικά πράξη και περιουσίες που καταλίπονται υπέρ κοινωφελών σκοπών αξιοποιούνται κατά τον τρόπο που όρισε ο διαθέτης ή δωρητής, ενώ β) απαγορεύεται η μεταβολή τόσο των παραπάνω κοινωφελών σκοπών όσο και του τρόπου και των όρων διαχείρισης της περιουσίας και μόνη σε περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία περί του περιεχομένου της βούλησης του διαθέτη η καθορισμού του τρόπου ασφαλέστερης ή επωφελέστερης αξιοποίησης της περιουσίας, αρμόδιο είναι το κατ’ άρθρο 825 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δικαστήριο.

Εάν οι συνθήκες για την αξιοποίηση της περιουσίας του κληροδοτήματος, κατά τους όρους της συστατικής πράξης, έχουν μεταβληθεί θα πρέπει να καταθέσομε αίτηση στο αρμόδιο Δικαστήριο, δηλαδή το κατά τόπον αρμόδιο Εφετείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Ν.4182/2013, ώστε να επιτραπεί η κατ’ άλλο τρόπο, επωφελέστερη διάθεση της κληρονομιαίας περιουσίας. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά, επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης, στην αρμόδια αρχή και περίληψη της υποβληθείσας αίτησης αναρτάται στην ιστοσελίδα της αρμόδιας αρχής ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν τη δικάσιμο.

Σχετικά έγγραφα

Αφήστε μια απάντηση