Ακύρωση της με αριθ. 120/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου, με θέμα Πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών

Ακυρώνεται η 120/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007 «Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. ……… Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η παρ. 15 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.»

Επειδή στην προαναφερόμενη απόφαση που εστάλη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αγαίου με το με αριθ. πρωτ. 4855/2-8-2018 έγγραφο του Δήμου Μήλου για νόμιμο έλεγχο, δεν τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3854/2007, καθώς το διάστημα για το οποίο ζητείται η πρόσληψη του προαναφερόμενου προσωπικού δεν είναι δίμηνης αλλά τετράμηνης διάρκειας.

Αφήστε μια απάντηση