Παύση λειτουργίας του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) στη θέση «Φυρλίγκος» Δήμου Μήλου

Με απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σταματά η λειτουργία του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) στη θέση «Φυρλίγκος» του Δήμου Μήλου.

Ο Δήμος Μήλου υποχρεούται:
Α) να διαθέτει τα αστικά απόβλητα της νήσου Μήλου σύμφωνα με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό της σχετικής Κ.Υ.Α και την σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού προηγουμένως λάβει όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από την κείμενη νομοθεσία και
Β) να μεριμνήσει για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την παύση λειτουργίας και την αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. στη θέση «Φυρλίγκος» του Δήμου Μήλου, της νήσου Μήλου.

Επίσης αποφασίζει την σύσταση τριμελούς επιτροπής πιστοποίησης της παύσης λειτουργίας του υπόψη
Χ.Α.Δ.Α.  Έργο της ανωτέρω τριμελούς επιτροπής είναι η αυτοψία στον υπόψη Χ.Α.Δ.Α. εντός
τριάντα (30) ημερών

Δείτε την απόφαση από εδώ

 

 

Αφήστε μια απάντηση